E6 Vinstra-Sjoa er andre hovedentreprise på utbygginga av strekningen E6 Frya-Sjoa. Sommeren 2013 startet entreprenøren AF bygginga av første hovedentreprise, E6 Frya-Vinstra. Begge entreprisene skal være ferdige senhøsten 2016.

Med anleggsstarten i dag, er hele den 34 kilometer lange strekningen fra Frya til Sjoa under utbygging. Totalt er ca. 650 anleggsarbeidere i sving. I tillegg er en god del lokale leverandører av varer og tjenester direkte involvert i utbygginga.

Langs utbyggingsstrekningen har AF og Implenia Aurstad opprettet hver sin boligrigg til sine ansatte. Hver av riggene har plass til bortimot 200 arbeidere. I tillegg har de leid rom til sine ansatte på hoteller og andre overnattingssteder i området. Anleggsvirksomheten skaper verdier i lokalsamfunnet, ringvirkningene blir store.

Veien er delstrekning 2 i Statens Vegvesens planlagte utbyggingen av E6 fra Biri til Otta. På hovedforbindelsen mellom Oslo og Trondheim er strekningen gjennom Gudbrandsdalen den klart mest ulykkesutsatte. Dette blir endret ved etableringen av ny 2-felts veg med midtdeler.
tegn_3 har vært ansvarlige landskapsarkitekter og arkitekter i samarbeid med Reinertsens øvrige ingeniørgrupper.

Prosjektet er et av de første samferdsels-prosjektene i denne størrelsesordenen der det har vært krav til full 3D-prosjektering fra alle fag.

Landskapsarkitektens største arbeide har vært åskape gode terrengtilpasninger for en så stor vei i et stedvis veldig sidebratt landskap som ofte rammes av flom. Omlegging av to vassdrag,tilpasning rundt konstruksjoner, utforming av to store kryssområder samt valg av

vegeteringsmetoder og planter har også vært viktige ansvarsområder for disiplinen. Samarbeidet med oppdragsgivers egne landskapsarkitekter og biologer har vært meget god og viktig.
Arkitektens største oppgaver i prosjektet har vært å delta i utformingen av broer, og da spesielt Lågen bru ved Kvam. Videre har også fasade- og takvalg på tekniske bygg og pumpehus vært viktige oppgaver.

Totalt er det utarbeidet byggeplan med konkurransegrunnlag for over 15 km hovedvei, én tunnel, 10 bruer, 7 kulverter, 1 faunapassasje, 6 vassdragskryssinger, 1 jernbanekryssing og to planskilte kryssområder. Prosjektering 2011- 2013, byggetid 2013 – 2016.